Trang chủ/Diễn đàn/Thảo luận lập trình/Cấp phát bộ nhớ cho con trỏ/Phản Hồi về: Cấp phát bộ nhớ cho con trỏ