Trang chủ/Diễn đàn/Thảo luận lập trình/Cấp phát bộ nhớ cho con trỏ