Trang chủ/Diễn đàn/Thảo luận lập trình/Delete con trỏ char bị lỗi