Trang chủ/Diễn đàn/Thảo luận lập trình/Flint, Ronar, Javier and Einar Antigua and barbuda