Trang chủ/Diễn đàn/Thảo luận lập trình/Garik, Zakosh, Rasarus and Marus China