Trang chủ/Diễn đàn/Thảo luận nghề nghiệp/Seruk, Tarok, Sanuyem and Lester Central african republic