[DLL] Sử dụng DLL trong C#

Trong các bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng DLL trong project C++. Các bạn có thể xem lại các bài viết: Cách tạo DLL trong visual studio : Tạo DLL trong visual studio C++ Sử dụng DLL  trong visual C++ (Load-time dynamic linking) : Sử dụng DLL trong […]