[C/C++] NULL và nullptr trong C++

Như chúng ta đã biết giá trị NULL thường được gán cho con trỏ để thể hiện đó là 1 con trỏ null (con trỏ không trỏ vào địa chỉ nào). Ví dụ: Tuy nhiên nếu ta để ý kỹ một chút NULL trong C++ được định nghĩa: #define NULL […]

[C/C++] Từ khóa explicit trong C++

Trong C++ cho phép ta sử dụng tham số duy nhất của constructor, để chuyển đổi ngầm định giữa kiểu dữ liệu của tham số đó sang kiểu dữ liệu của class để truyền vào cho hàm. Ví dụ : Kết quả : Hello Noname Ở ví dụ trên hàm PersonInfo […]