[C/C++] Từ khóa explicit trong C++

Trong C++ cho phép ta sử dụng tham số duy nhất của constructor, để chuyển đổi ngầm định giữa kiểu dữ liệu của tham số đó sang kiểu dữ liệu của class để truyền vào cho hàm. Ví dụ : Kết quả : Hello Noname Ở ví dụ trên hàm PersonInfo […]