[C/C++] NULL và nullptr trong C++

Như chúng ta đã biết giá trị NULL thường được gán cho con trỏ để thể hiện đó là 1 con trỏ null (con trỏ không trỏ vào địa chỉ nào). Ví dụ: Tuy nhiên nếu ta để ý kỹ một chút NULL trong C++ được định nghĩa: #define NULL […]