[Basic] Break và continue

Lệnh Break

Break thường được dùng trong switch hoặc trong vòng lặp for, while, dowhile để kết thúc vòng lặp.

Break trong switch

Break thường được sử dụng ở cuối mỗi case trong switch, để kết thúc câu lệnh switch và tránh không thực hiện các case bên dưới case được match.

Ví du.

#include <iostream>

using namespace std;

enum Weeks

{
  
  MON = 2,
 
  TUE,
 
  WED,
 
  THU,
 
  FRI,
 
  SAT,
 
  SUN,

};

int main()

{
  
  Weeks today = FRI;
 
  switch (today)
  
  {
  
  case MON:
 
   cout << "Thu Hai" << endl;
 
   break;
 
  case TUE:
 
   cout << "Thu Ba" << endl;
 
   break;
 
  case WED:
 
   cout << "Thu Tu" << endl;
 
   break;
 
  case THU:
 
   cout << "Thu Nam" << endl;
 
   break;
 
  case FRI:
 
   cout << "Thu Sau" << endl;
 
   break;
 
  case SAT:
 
   cout << "Thu Bay" << endl;
 
   break;
 
  case SUN:
 
   cout << "Chu Nhat" << endl;
 
   break;
 
  default:
 
   break;
  
  }

  return 0;

}

Kết quả :

Thu Sau

Ta thấy khi biến today được match với case FRI, lệnh “cout << “Thu Sau” << endl;”, sau đó gặp câu lệnh break sẽ nhảy đến cuối và kết thúc lệnh switch.

Ta xét trường hợp khi không có câu lệnh break

int main()

{
  
  Weeks today = FRI;
 
  switch (today)
  
  {
  
  case MON:
 
   cout << "Thu Hai" << endl;
 
  case TUE:
 
   cout << "Thu Ba" << endl;
 
  case WED:
 
   cout << "Thu Tu" << endl;
 
  case THU:
 
   cout << "Thu Nam" << endl;
 
  case FRI:
 
   cout << "Thu Sau" << endl;
 
  case SAT:
 
   cout << "Thu Bay" << endl;
 
  case SUN:
 
   cout << "Chu Nhat" << endl;
 
  default:
 
   break;
  }

  return 0;

}

Kết quả :

  Thu Sau
  Thu Bay
  Chu Nhat

Biến today được match với case FRI, lệnh “cout << “Thu Sau” << endl;” được thực hiện,  sau đó tiếp tục thực hiện các case bên dưới case FRI cho đến cuối lệnh switch.

Break trong vòng lặp.

Với các vòng lặp, để thoát khỏi vòng lặp khi điều kiện lặp không còn đúng.

Một cách khác để thoát khỏi vòng lặp ngay lập tức mà không cần xét đến điều kiện lặp ta sử dụng lệnh break.

Ví dụ:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{
  
  for (int i = 0; i < 10; i++)
  
  {
   
   cout << i << " ";
 
   if (i == 5)
   
   {
     
     break;
   
   }
  
  }
  
  cout << "Done";
 
  return 0;

}

Kết quả :

0 1 2 3 4 5 Done

Lệnh continue

Lệnh continue để nhảy tới cuối thân vòng lặp để tiếp tục vòng lặp tiếp theo.

Ví dụ : Tính tổng các số lẻ từ 1 đến n

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{
  
  int n, sum = 0;
 
  cout << "Enter n = ";
 
  cin >> n;
 
  for (int i = 0; i <= n; i++)
  
  {
   
   if (i % 2 == 0)
   
   {
     
     continue;
   
   }
   
   sum += i;
  
  }
  
  cout << "Sum = " << sum;
 
  return 0;

}

Kết quả:

   Enter n = 10
   Sum = 25

Theo ví dụ trên :

 • Khi i là số chắn lúc đó “i % 2 == 0;” trả về true, lệnh continue được thực hiện, dòng lệnh “sum += i;” sẽ được bỏ qua, để nhảy tới cuối thân vòng lặp, thực hiện vòng lặp tiếp theo.
 • Khi i là số lẻ dòng lệnh “sum += i;” sẽ được thực hiện, để tính tống các số lẻ.

Was this article helpful?

Leave A Comment?