[Visual Studio] Hướng dẫn Debug trong Visual Studio [P2]

Trong Phần 1 đã giới thiệu về cách đặt breakpoints và chạy từng dòng lệnh trong visual studio. Phần này sẽ giới thiệu về cách xem giá trị của biến và call stack.

1. Xem giá trị của biến(Watching variables)

Khi chương trình đang thực hiện trong chế độ debug, ta có thể xem được giá trị của biến thay đổi như thế nào.

Việc theo dõi giá trị của biến sẽ giúp ta theo dõi được có xảy ra lỗi hay không và giúp ta dễ dàng fix bug khi có bug.

Xem giá trị biến trong visual studio

Để xem giá trị của biến ta hover con trỏ chuột lên biến cần xem giá trị.

Thêm biến vào cửa sổ watch (Add watch)

Ta có thể thêm nhiều biến vào cùng 1 cửa số (watch window) để tiện theo dõi giá trị của biến. Click chuột phải vào biến cần thêm chọn “Add Watch”
.

Cửa sổ watch hiện ra, có thể theo dõi dễ dàng sự thay đổi giá trị các biến.

Cửa sổ watch trong visual studio

2. Call Stack

Call stack là tất cả các hàm được gọi đển thời điểm hiện tại của chương trình.

Để xem cửa sổ call stack Menu->Windows->Call Stack (Ctrl+Alt+C)

Call stack trong visual studio

Leave A Comment?